Bài báo tạp chí
A concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era /
Nhan đề A concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era / Gareth L. Jordaan and others
Mô tả vật lý P.681-695
Từ khóa tự do Africa
Từ khóa tự do Americas
Từ khóa tự do Ancient era
Tác giả(bs) CN Goldstein, Jason S.
Tác giả(bs) CN Groeneveld, Johan C.
Tác giả(bs) CN Jordaan, Gareth L.
Tác giả(bs) CN Lavalli, Kari L.
Tác giả(bs) CN Spanier, Ehud
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163028
00221
0047280B2A2-1A19-43B5-8FB7-CC9EB5B9ECC9
005202201230932
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123093301|znguyenloi
245 |aA concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era / |cGareth L. Jordaan and others
300 |aP.681-695
653 |aAfrica
653 |aAmericas
653 |aAncient era
700 |aGoldstein, Jason S.
700 |aGroeneveld, Johan C.
700 |aJordaan, Gareth L.
700 |aLavalli, Kari L.
700 |aSpanier, Ehud
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét