Bài báo tạp chí
Mitochondrial hormesis links low-dose arsenite exposure to lifespan extension /
Nhan đề Mitochondrial hormesis links low-dose arsenite exposure to lifespan extension / Sebastian Schmeisser and others
Mô tả vật lý From p.187-197
Tác giả(bs) CN Priebe, Steffen
Tác giả(bs) CN Weimer, Sandra
Tác giả(bs) CN Schmeisser, Kathrin
Tác giả(bs) CN Schmeisser, Sebastian
Nguồn trích Aging cell- Số: 3 Tập: 12 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136809
00221
0047F37B939-0C1B-4576-824D-3EE3042BFC8F
005202007021532
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702153247|zluuyen
245 |aMitochondrial hormesis links low-dose arsenite exposure to lifespan extension / |cSebastian Schmeisser and others
300 |aFrom p.187-197
700 |a Priebe, Steffen
700 |a Weimer, Sandra
700 |aSchmeisser, Kathrin
700 |aSchmeisser, Sebastian
773 |tAging cell|d2013|v12|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét