Bài báo tạp chí
Reduced amyloid-b degradation in early Alzheimer’s disease but not in the APPswePS1dE9 and 3xTg-AD mouse models /
Nhan đề Reduced amyloid-b degradation in early Alzheimer’s disease but not in the APPswePS1dE9 and 3xTg-AD mouse models / Anita Stargardt and others
Mô tả vật lý From p.178-186
Tác giả(bs) CN Gillis, Judith
Tác giả(bs) CN Kamphuis, Willem
Tác giả(bs) CN Stargardt, Anita
Tác giả(bs) CN Wiemhoefer, Anne
Nguồn trích Aging cell- Số: 3 Tập: 12 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136808
00221
00495FDA58F-1E67-4568-8395-D590D4554CBA
005202007021531
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702153104|zluuyen
245 |aReduced amyloid-b degradation in early Alzheimer’s disease but not in the APPswePS1dE9 and 3xTg-AD mouse models / |cAnita Stargardt and others
300 |aFrom p.178-186
700 |aGillis, Judith
700 |aKamphuis, Willem
700 |aStargardt, Anita
700 |aWiemhoefer, Anne
773 |tAging cell|d2013|v12|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét