Bài báo tạp chí
Metformin inhibits the senescence-associated secretory phenotype by interfering with IKK/NF-jB activation /
Nhan đề Metformin inhibits the senescence-associated secretory phenotype by interfering with IKK/NF-jB activation / Olga Moiseeva and others
Mô tả vật lý From p.168-177
Tác giả(bs) CN Deschenes-Simard, Xavier
Tác giả(bs) CN Igelmann, Sebastian
Tác giả(bs) CN Moiseeva, Olga
Tác giả(bs) CN St-Germain, Emmanuelle
Nguồn trích Aging cell- Số: 3 Tập: 12 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136807
00221
00406DB2F7C-A178-4C9D-900A-3EC4C12B784B
005202007021529
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702152908|zluuyen
245 |aMetformin inhibits the senescence-associated secretory phenotype by interfering with IKK/NF-jB activation / |cOlga Moiseeva and others
300 |aFrom p.168-177
700 |aDeschenes-Simard, Xavier
700 |aIgelmann, Sebastian
700 |aMoiseeva, Olga
700 |aSt-Germain, Emmanuelle
773 |tAging cell|d2013|v12|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét