Bài báo tạp chí
Aggregate meta-models for evolutionary multiobjective and many-objective optimization /
Tác giả CN Pilat, Martin
Nhan đề Aggregate meta-models for evolutionary multiobjective and many-objective optimization / Martin Pilat, Roman Neruda
Mô tả vật lý From p.393-403
Từ khóa tự do Evolutionary algorithms
Từ khóa tự do Many-objective optimization
Từ khóa tự do Multiobjective optimization
Tác giả(bs) CN Neruda, Roman
Nguồn trích Neurocomputing - Số: s Tập: 116 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136806
00221
004BE4E4F40-7554-4A0A-8A64-960F3141E0D4
005202007021510
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702151036|zluuyen
100 |aPilat, Martin
245 |aAggregate meta-models for evolutionary multiobjective and many-objective optimization / |cMartin Pilat, Roman Neruda
300 |aFrom p.393-403
653 |aEvolutionary algorithms
653 |aMany-objective optimization
653 |aMultiobjective optimization
700 |aNeruda, Roman
773 |tNeurocomputing |d2013|v116|is
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét