Bài báo tạp chí
Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại và vĩ mô đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam /
Tác giả CN Phạm Đăng Tuấn
Nhan đề Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại và vĩ mô đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam / Phạm Đăng Tuấn
Mô tả vật lý Tr.14-18
Từ khóa tự do Khả năng sinh lời
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Yếu tố nội tại
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 27 Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001143462
00221
0046B2BFB41-E404-4056-92BD-7D767EEBBAF4
005202101221528
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20210122152856|zoanhntk
100 |aPhạm Đăng Tuấn
245 |aẢnh hưởng của các yếu tố nội tại và vĩ mô đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam / |cPhạm Đăng Tuấn
300 |aTr.14-18
653 |aKhả năng sinh lời
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aYếu tố nội tại
773 |tKinh tế và dự báo |d2020|i27
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét