Bài báo tạp chí
An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước BASEL /
Tác giả CN Nguyễn Quốc Anh
Nhan đề An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước BASEL / Nguyễn Quốc Anh
Mô tả vật lý Tr.16-20
Từ khóa tự do An toàn tài chính
Từ khóa tự do Basel
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Nguồn trích Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán - Số: 8 Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001141320
00221
004D8BE82C3-78A1-42DD-9D81-654151ABFA8A
005202012160814
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201216081455|znguyenloi
100 |aNguyễn Quốc Anh
245 |aAn toàn tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước BASEL / |cNguyễn Quốc Anh
300 |aTr.16-20
653 |aAn toàn tài chính
653 |aBasel
653 |aNgân hàng thương mại
773 |tTạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán |d2020|i8
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét