Thông báo danh sách sinh viên đang mượn sách / phạt quá hạn tài liệu tại Thư viện
Danh sách tính đến ngày 19/07/2019

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Thư viện để trả sách đúng thời hạn và thanh toán phạt quá hạn nếu có. 

Liên hệ thanh toán, trả sách tại quầy thủ thư, nhà TV1 - Thư viện.

Đặc biệt là Sinh viên đã tốt nghiệp; chuẩn bị tốt nghiệp quý 3/2019, để hoàn tất thủ tục ra trường.

Danh sách gồm: sinh viên đang mượn tài liệu theo quy định, mượn quá hạn chưa trả, bị phạt quá hạn chưa thanh toán. Xem chi tiết danh sách tại đây


Nhận xét