Khai thác tài liệu mở từ cổng thông tin tài liệu mở Đại học Quốc gia Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/

Kho tài liệu mở với nhiều lĩnh vực, được chia theo bộ sưu tập, chủ đề hay tác giả.

Bạn đọc xem Online các tài liệu hiện có mà không cần đăng nhập.

Địa chỉ trang web: http://repository.vnu.edu.vn/


Nhận xét