Thông báo tạm ngưng phục vụ Sáng thứ 7, ngày 17/10/2020
Tham dự lễ Khai giảng năm học - Tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/10/2020

Thư viện tạm ngưng phục vụ sáng thứ 7 ngày 17/10/2020

Lý do: Dự lễ Khai giảng năm học

 


Nhận xét