Ngày đăng bài: 13/11/2015 09:14
Lượt xem: 537958
Nhân sự

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CÔNG VỤ

ĐT RIÊNG

EMAIL

1

 Nguyễn Quý Hoàn

 Giám đốc

02583.832.393

0912.930.466

hoannq@ntu.edu.vn

2

 Vũ Thị Trang  P.Giám đốc 02582.471.443 0985.857.770 trangvt@ntu.edu.vn

3

 Nguyễn Thị Kiều Oanh

 Tổ PTTN&TVS

 

0983.666.454

oanhntk@ntu.edu.vn

4

 Vũ Thị Nga

 Phát triển TN&TVS

 

0978.793.899

ngavt@ntu.edu.vn

5

 Phạm Hồng Vân

 Phát triển TN&TVS

 

0988.493.659

vanpt@ntu.edu.vn

6

 Lưu Thị Thái Yến

 Phát triển TN&TVS

 

0905.903.553

yenltt@ntu.edu.vn

7

 Bùi Thanh Hùng

 Phát triển TN&TVS

 

098.575.1237

hungbt@ntu.edu.vn

8

 Nguyễn Thị  Lợi

 Phát triển TN&TVS

 

01687.811.935

loint@ntu.edu.vn

9

  Nguyễn Thị Hiền Trang

 Phát triển TN&TVS

 

0984.430.386

trangnth@ntu.edu.vn

10

Trần Thị Huyền Trang

 Phát triển TN&TVS

 

0973.892.621

trangtth@ntu.edu.vn

11

 Võ Đặng Thanh My

 Phát triển TN&TVS

 

0924509067

myvdt@ntu.edu.vn

12

 Trần Thị Ngọc Thảo

Bộ phận Phục vụ   0977.583.777 thaottn@ntu.edu.vn

13

  Nguyễn Thị Kim Thanh

 Bộ phận Phục vụ

02582.471.443

098.311.3271

thanhntk@ntu.edu.vn

14

 Ma Thị Thùy

 Bộ phận Phục vụ

02582.471.443

0985.108.423

thuymt@ntu.edu.vn

    15 Phạm Quang Vinh  Bộ phận Phục vụ 02582.471.443 0985.971.797 vinhpq@ntu.edu.vn

 

Nhận xét