Dịch vụ In ấn

- Phát hành giáo trình, bài giảng phục vụ học tập.

- Hỗ trợ in ấn luận văn, luận án (Chỉnh sửa bản in, in ấn và nộp luận văn).

Chi tiết: Liên hệ cô Lưu Thị Thái Yến, ĐT: 0905903553, email yenltt@ntu.edu.vn.

                                                                               

 


Nhận xét