Thông báo Tạm ngưng phục vụ Chiều và tối ngày 27/10/2020
Chiều và tối ngày 27/10/2020, Thư viện tạm ngưng phục vụ

Chiều và tối ngày 27/10/2020, Thư viện tạm ngưng phục vụ.

Lý do: CB thư viện dự Hội nghị phổ biến pháp luật liên quan đến CBVC và người lao động.

 


Nhận xét