Tìm kiếm
Tác giả:
Nhan đề:
Ngày:
Tập: Số:
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Output power measurement of a blood pump considering pulsating flows / Sejong Chun ;Jonghan Jin
From p.136-141 Journal of mechanical science and technology. Tập:26 Số:3 Ngày:2012
2
The crack healing behavior of ZrO 2 /SiC composite ceramics with TiO 2 additive / Ki Woo Nam ;Jin Ryang Hwang
From p.101-104 Journal of mechanical science and technology. Tập:26 Số:7 Ngày:2012
3
4
"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh-70 năm nhìn lại / Phạm Hồng Chương ;Bùi Anh Tuấn
Từ tr.24-27 Tạp chí Lịch sử Đảng Số:5 Ngày:2018
5
“Hình sự hóa" vi phạm pháp luật dân sự: Những biểu hiện và tiêu chí xác định trong thực tiễn áp dụng pháp luật / Hồ Thế Hòe ;Huỳnh Thị Kim Ánh
Từ tr.34-37 Dân chủ và pháp luật : Kỳ 1 Số:5 Ngày:2011
6
“Liquid-Liquid-Solid”-Type Superoleophobic Surfaces to Pattern Polymeric Semiconductors towards High-Quality Organic Field-Effect Transistors / ;Bin Su ;Heeger, Alan J. ;Lei Jiang ;Yuchen Wu
From p.59-66 Advanced materials. Tập:25 Số:45 Ngày:2013
7
“Raisin Bun”-Like Nanocomposites of Palladium Clusters and Porphyrin for Superior Formic Acid Oxidation / ;Huajie Yin ;Jiandong Yang ;Rui Song ;Xiuxin Wang
From p.97-101 Advanced materials. Tập:25 Số:19 Ngày:2013
8
“Shrink-to-Fit” Superhydrophobicity: Thermally-Induced Microscale Wrinkling of Thin Hydrophobic Multilayers Fabricated on Flexible Shrink-Wrap Substrates / Manna, Uttam ;Carter, Matthew C. D. ;Lynn, David M.
From p.78-82 Advanced materials. Tập:25 Số:22 Ngày:2013
9
25th Anniversary Article: Understanding the Lithiation of Silicon and Other Alloying Anodes for Lithium-Ion Batteries / ;McDowell, Matthew T. ;Nix, William D. ;Seok Woo Lee ;Yi Cui
From p.14-33 Advanced materials. Tập:25 Số:36 Ngày:2013
10
A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea / Ji Yun Yu ;Tae Gyou Ko
From p.81-89 Tourism management Tập:33 Số:1 Ngày:2012
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 7369