Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 335 T 109
Tạp chí Cộng sản / Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:92 (Lượt truy cập:22)
Phát hành cuối Năm:2020-3 Tập:0 Số:937

2
Tạp chí Kinh tế và Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:83 (Lượt truy cập:69)
Phát hành cuối Năm:2020-1 Tập:0 Số:271

3 541
Hóa học và ứng dụng / Hội hóa học Việt Nam
Hà Nội : Hội hóa học Việt Nam
Hội hóa học Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:64 (Lượt truy cập:27)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

4 332 Ng 121
Tạp chí Ngân hàng / Tạp chí Lý luận và nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:228 (Lượt truy cập:344)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

5 321
Tổ chức nhà nước / Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ

Tài liệu số:27
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

6 346 D 121
Dân chủ và pháp luật : Kỳ 2 - Số chuyên đề / Cơ quan của Bộ Tư pháp


(Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:85 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

7 629
Tự động hóa ngày nay / Hội Tự động hóa Việt Nam
Hà Nội
Hội Tự động hóa Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:84 (Lượt truy cập:135)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

8 335
Lý luận chính trị / Học viện chính trị Quốc gia


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:37 (Lượt truy cập:26)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

9 346 D 121
Dân chủ và pháp luật : Kỳ 1 / Cơ quan của Bộ Tư pháp


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:97 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

10 002
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24     
Tìm nhanh