Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 330 K 312
Kinh tế và dự báo / Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1994
Bộ kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:100 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2020-10 Tập:0 Số:28

2 332 T 103
Tài chính / Cơ quan của Bộ Tài chính


Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:66 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2020-8 Tập:0 Số:735

3 335 T 109
Tạp chí Cộng sản / Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:103 (Lượt truy cập:22)
Phát hành cuối Năm:2020-8 Tập:0 Số:947

4 595
Con tôm : Bản tin của Hội nghề cá Việt Nam / Hội nghề cá Việt Nam
HCM : Hội nghề cá Việt Nam, 2008

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:60 (Lượt truy cập:46)
Phát hành cuối Năm:2020-8 Tập:0 Số:106

5 352.3 Qu 105
Quản lý nhà nước / Học viện Hành chính Quốc gia


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:35 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2020-8 Tập:0 Số:295

6 338
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương / Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương


Tài liệu số:61
Phát hành cuối Năm:2020-7 Tập:0 Số:568

7
Tạp chí Kinh tế và Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:89 (Lượt truy cập:69)
Phát hành cuối Năm:2020-7 Tập:0 Số:277

8 370.152 Gi 108
Tạp chí Giáo dục lý luận / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Hà Nội


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:40 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2020-6 Tập:0 Số:308

9 551
Tạp chí Khí tượng thủy văn / Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia
Hà Nội : Khí tượng thủy văn

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:102 (Lượt truy cập:21)
Phát hành cuối Năm:2020-5 Tập:0 Số:713

10 332
Tạp chí Công nghệ ngân hàng/ Khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:39 (Lượt truy cập:53)
Phát hành cuối Năm:2020-5 Tập:0 Số:170

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25     
Tìm nhanh