GT,Bài giảng ĐHNT
664.028
Công nghệ chế biến thủy sản /
DDC 664.028
Tác giả CN Trần Thị Huyền
Nhan đề Công nghệ chế biến thủy sản / Trần Thị Huyền
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 318 tr. : hình ảnh
Thuật ngữ chủ đề Chế biến thủy sản
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản - Kỹ thuật chế biến
Môn học Công nghệ chế biến thủy sản
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192857
00214
004FAB81D7D-FA1E-4D1E-978E-510270D31ABE
005201809191018
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180919101909|zthanhnhan
082 |a664.028
100 |aTrần Thị Huyền
245 |aCông nghệ chế biến thủy sản / |cTrần Thị Huyền
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2018
300 |a318 tr. : |bhình ảnh
650 |aChế biến thủy sản
650 |aThủy sản - Kỹ thuật chế biến
690 |aCông nghệ chế biến thủy sản
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cncbthuysan_tranthihuyen/0cncbthuysan2018_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét