GT,Bài giảng ĐHNT
796.815
Học phần võ thuật Taekwondo /
DDC 796.815
Tác giả CN Giang Thị Thu Trang
Nhan đề Học phần võ thuật Taekwondo / Giang Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2021
Mô tả vật lý 5 Phần
Thuật ngữ chủ đề Thể dục-Taekwondo
Thuật ngữ chủ đề Võ thuật-Taekwondo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157802
00214
0044CFD4989-086B-4E47-8DF6-B264C46E53F9
005202109271514
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210927151505|zhungbt
082 |a796.815
100 |aGiang Thị Thu Trang
245 |aHọc phần võ thuật Taekwondo / |cGiang Thị Thu Trang
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2021
300 |a5 Phần
650 |aThể dục|xTaekwondo
650 |aVõ thuật|xTaekwondo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/700_nghethuat/790_giaitri_nghethuattrinhdien/hocphanvothuattaekwondo_giangthithutrang/00trangbiathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét