Báo, tạp chí
557
Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems
DDC 557
Nhan đề Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems
Thông tin xuất bản New York : John Wiley & Sons, Ltd., 2006
Kỳ phát hành Monthly
Thuật ngữ chủ đề Aquatic conservation
Thuật ngữ chủ đề Freshwater ecosystems
000 00000nas#a2200000ui#4500
00173786
0022
004A0954001-3195-46E9-9CDB-B2FCD1C65BD0
005201806150811
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180615081109|bngavt|c20180615081058|dngavt|y20180109151306|zngavt
082 |a557
245 |aAquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems
260 |aNew York : |bJohn Wiley & Sons, Ltd., |c2006
310 |aMonthly
650 |aAquatic conservation
650|aFreshwater ecosystems
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/500_tunhien_toan/550_khoahoctraidat/aquaticconservationmarineandfreshwaterecosystems/biathumbimage.jpg
890|c32

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét