GT,Bài giảng ĐHNT
664.07
Bài giảng Truy xuất nguồn gốc thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Trần Thị Bích Thủy
Nhan đề Bài giảng Truy xuất nguồn gốc thực phẩm / Trần Thị Bích Thủy, Phan Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Vân
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, 2014, 2016
Mô tả vật lý 133 tr.
Mô tả vật lý 156 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
Phụ chú Quy định Quốc tế Việt Nam về Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Kiểm tra
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Tiêu chuẩn
Môn học Truy xuất nguồn gốc
Môn học 158 tr. ( Bản cập nhật 2016)
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thanh Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128786
00214
0040159111E-2255-4A56-A09A-87C9C9F53870
005201605251554
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160525155457|bngavt|c20160525155245|dngavt|y20131106074508|zluuyen
082 |a664.07
100 |aTrần Thị Bích Thủy
245 |aBài giảng Truy xuất nguồn gốc thực phẩm / |cTrần Thị Bích Thủy, Phan Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Vân
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013, 2014, 2016
300 |a133 tr.
300|a156 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
500|aQuy định Quốc tế Việt Nam về Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016
650 |aChất lượng|xKiểm tra
650 |aChất lượng|xTiêu chuẩn
690 |aTruy xuất nguồn gốc
690|a158 tr. ( Bản cập nhật 2016)
700 |aPhan Thị Thanh Hiền
700|aNguyễn Thị Vân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/truyxuatnguongoc_2014_tranthibichthuy/00biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c5|d182

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét