Báo, tạp chí
600
Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản /
DDC 600
Tác giả TT
Nhan đề Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản / Trường Đại học Nha Trang
Nhan đề khác Journal of Fisheries science and technology
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang,
Mô tả vật lý 27 cm
Kỳ phát hành Hàng quý
Kỳ phát hành
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản - Khoa học và công nghệ
Địa chỉ Lưu tại Thư Viện ĐHNT
000 00000nas#a2200000ui#4500
00127848
0022
003True
004E9A0C365-FCE6-4444-B5CA-BA247845857E
005201710240823
007
008081223s2013 vm| vie
0091 0
022 |a1859-2252
039|a20171024082326|boanhntk|c20151009075210|doanhntk|y20130827100455|zoanhntk
082 |a600
110 |uTrường Đại học Nha Trang
245 |aTạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản / |cTrường Đại học Nha Trang
246 |aJournal of Fisheries science and technology
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang,
300 |c27 cm
310|aHàng quý
310|bTừ 2006 -
650 |aThủy sản - Khoa học và công nghệ
852 |aLưu tại Thư Viện ĐHNT
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/600_congnghe_khoahocungdung/tapchikhcnts_truong/biatapchi.jpg
890|a0|b0|c40|d167

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét