Sách tiếng Việt
657.46 H
Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế :
DDC 657.46
Nhan đề Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế : Quy định mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và giải đáp tình huống về khai báo hải quan / Vũ Tươi (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 391 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán thuế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189505
00211
004A68633CD-B5A8-4EDC-BBF9-2B7EAF4C2C50
005202311211000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20231121100033|zoanhntk
082 |a657.46|bH
245 |aHướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế : |bQuy định mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và giải đáp tình huống về khai báo hải quan / |cVũ Tươi (hệ thống)
260 |aH. : |bTài chính, |c2019
300 |a391 tr. ; |c27 cm
650 |aKế toán thuế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/hdketoannghiepvuthue_vutuoithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét