Báo, tạp chí
621.56
International journal of refrigeration
DDC 621.56
Nhan đề International journal of refrigeration
Nhan đề khác Revue internationale du froid International journal of refrigeration
Thông tin xuất bản Guildford, Surrey : IPC Science and Technology Press, 1978-
Thuật ngữ chủ đề Refrigeration and refrigerating machinery
Thuật ngữ chủ đề Ventilation
000 00000nas#a2200000ui#4500
00195887
0022
004D15073F1-C368-48CE-9282-E30C45A34A61
005201812121019
008081223s1978 vm| vie
0091 0
039|a20181212101906|bngavt|c20181105152155|dngavt|y20181105152042|zngavt
082 |a621.56
245 |aInternational journal of refrigeration
246 |aRevue internationale du froid International journal of refrigeration
260 |aGuildford, Surrey : |bIPC Science and Technology Press, |c1978-
650 |aRefrigeration and refrigerating machinery
650|aVentilation
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/internationaljournalofrefrigeration/internationaljournalofrefrigeration.jpg
890|c32

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét