GT,Bài giảng ĐHNT
664.118
Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng /
DDC 664.118
Tác giả CN Phạm Thị Đan Phượng
Nhan đề Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng / Phạm Thị Đan Phượng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 765 tr : hình ảnh
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm chức năng
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm GTGT
Môn học Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00191961
00214
004A66FE582-898C-44AB-BA63-2BF035528FA2
005201806290939
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180629093939|zthanhnhan
082 |a664.118
100 |aPhạm Thị Đan Phượng
245 |aSản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng / |cPhạm Thị Đan Phượng
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang, |c2018
300 |a765 tr : |bhình ảnh
650 |aThực phẩm chức năng
650 |aThực phẩm GTGT
690 |aSản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/sanphamgtgt_phamthidanphuong/0bg spgtgt-tpcn 2018_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét