Sách tiếng Việt
634.9 V 500 Đ
Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 1 :
DDC 634.9
Tác giả CN Vũ Xuân Đề
Nhan đề Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 1 : Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng / Vũ Xuân Đề
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2015
Mô tả vật lý 223 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ rừng
Thuật ngữ chủ đề Quản lý rừng
Thuật ngữ chủ đề Rừng và lâm nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Công trình nghiên cứu
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000028310-1
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038272-3
000 00000nam a2200000 4500
00190899
00211
00424C09747-174B-4E29-80A6-78FF988C9620
005201806261546
008130110s2015 vm| vie
0091 0
020|a9786046021124
039|a20180626154613|bvanpth|c20180626154552|dvanpth|y20180626154459|zvanpth
082 |a634.9|bV 500 Đ
100 |aVũ Xuân Đề
245 |aTổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 1 : |bBảo vệ, phục hồi và phát triển rừng / |cVũ Xuân Đề
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2015
300 |a223 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aBảo vệ rừng
650 |aQuản lý rừng
650 |aRừng và lâm nghiệp
650 |aCông trình nghiên cứu
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028310-1
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038272-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/tongtapcaccongtrinhnc_rung_q1thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038273 Kho mượn 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 4
2 3000038272 Kho mượn 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 3
3 1000028311 Kho đọc Sinh viên 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 2
4 1000028310 Kho đọc Sinh viên 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét