Sách tiếng Việt
639
Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII - Youthfish 2016
DDC 639
Hội nghị, hội thảo Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản
Nhan đề Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII - Youthfish 2016
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, 2016
Mô tả vật lý 392 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản -Nuôi trồng
Thuật ngữ chủ đề Nguồn lợi thủy sản
000 00000nam#a2200000ui#4500
00189917
00211
004E0714B4A-206A-4BC7-B59D-71657CF0D394
005201806211835
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180621183432|bvinhpq|y20180621163524|zvanpth
082 |a639
111 |aHội nghị Khoa học trẻ thủy sản|cViện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II|dtháng 9 năm 2016 :|nLần thứ 7 :
245 |aKỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII - Youthfish 2016
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bViện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, |c2016
300 |a392 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
650 |aThủy sản |xNuôi trồng
650 |aNguồn lợi thủy sản
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/kyyeuhoinghikhoahoctrets/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét