GT,Bài giảng ĐHNT
664.028
Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới :
DDC 664.028
Tác giả CN Nguyễn Văn Tặng
Nhan đề Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới : Technology of products from tropical plants / Nguyễn Văn Tặng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 483 tr : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thực phẩm
Môn học Công nghệ chế biến chè - cà phê - ca cao - hạt điều và rau quả
Môn học Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc thực vật
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00189384
00214
0047A55C95F-9C70-4E34-876A-809A2B76C0C1
005201806200853
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180620085242|zthanhnhan
082 |a664.028
100 |aNguyễn Văn Tặng
245 |aCông nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới : |bTechnology of products from tropical plants / |cNguyễn Văn Tặng
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang, |c2018
300 |a483 tr : |bminh họa
650 |aCông nghệ thực phẩm
690 |aCông nghệ chế biến chè - cà phê - ca cao - hạt điều và rau quả
690 |aCông nghệ sản phẩm có nguồn gốc thực vật
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cncacsptucaynhietdoi_nguyenvantang/0cncacsptucaynhietdoi_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét