Sách tiếng Việt
382.710959
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: quá trình hình thành và triển vọng :
DDC 382.710959
Nhan đề Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: quá trình hình thành và triển vọng : Sách tham khảo / Hồ Châu, Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế đồng chủ biên và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2006
Mô tả vật lý 179 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ kinh tế nước ngoài-ASEAN - Trung Quốc
Thuật ngữ chủ đề Mậu dịch tự do
Tác giả(bs) CN Hồ Châu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Giáp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quế
000 00000nam#a2200000ui#4500
00187463
00211
004FF05C92B-E71B-4C94-A361-8DBA21628FA6
005201806121038
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180612103753|bvinhpq|c20180611164015|dvanpth|y20180611152620|zvinhpq
082|a382.710959
245 |aKhu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: quá trình hình thành và triển vọng : |bSách tham khảo / |cHồ Châu, Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế đồng chủ biên và những người khác
260 |aHà Nội : |bLý luận Chính trị, |c2006
300 |a179 tr. ; |c19 cm.
650 |aQuan hệ kinh tế nước ngoài|xASEAN - Trung Quốc
650 |aMậu dịch tự do
700|aHồ Châu
700|aNguyễn Hoàng Giáp
700|aNguyễn Thị Quế
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/maudichtudoasean_hochau/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét