Báo, tạp chí
641.14
Lipid technology.
DDC 641.14
Nhan đề Lipid technology.
Thông tin xuất bản Flackwell Heath, High Wycombe, Bucks, England :P.J. Barnes & Associates,©1989-
Mô tả vật lý Volumes :illustrations ;30 cm
Kỳ phát hành Monthly
Thuật ngữ chủ đề Lipids
Thuật ngữ chủ đề Oils and fats
000 02442nas a2200637 a 4500
00187161
0022
0041E72B16A-B853-4609-A3BC-77D8510BC184
005201806102057
008180610s©1989999gw mr p 0 0eng c
0091 0
022 |a0956-666X|l0956-666X
039|a20180610205727|bluuyen|c20180610205701|dluuyen|y20180610205515|zluuyen
08204|a641.14|220
24500|aLipid technology.
260 |aFlackwell Heath, High Wycombe, Bucks, England :|bP.J. Barnes & Associates,|c©1989-
300 |aVolumes :|billustrations ;|c30 cm
310 |aMonthly|b2004-
321 |aBimonthly,|b1992-2003
321 |aQuarterly,|b1989-1991
3620 |aVol. 1, no. 1 (Aug. 1989)-
650 0|aLipids|vPeriodicals.
650 0|aOils and fats|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/lipidtechnology/2013/vol25_iss12/trang/vol25_iss12_01.jpg
890|c48

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét