Sách tiếng Việt
658.4
Phát triển kỹ năng quản trị /
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Quốc Tuấn
Nhan đề Phát triển kỹ năng quản trị / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Loan
Mô tả vật lý 161 tr. ;
Phụ chú Trang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Quản trị-Khả năng điều hành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Loan
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186866
00211
0040C6FE655-DD62-44A9-B389-5318469EFB4F
005201806121114
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180612111420|bvinhpq|c20180611160314|dvinhpq|y20180608143351|zvinhpq
082|a658.4
100 |aNguyễn Quốc Tuấn
245 |aPhát triển kỹ năng quản trị / |cNguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Loan
300 |a161 tr. ;
500|aTrang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh
650 |aQuản trị kinh doanh
650 |aQuản trị|xKhả năng điều hành
700|aNguyễn Thị Loan
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/phattrienkynangquantri_nguyenquoctuan/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét