Sách tiếng Việt
338.9
Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội /
DDC 338.9
Nhan đề Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội / Ngô Thắng Lợi chủ biên và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2006
Mô tả vật lý 391 tr. ; 21 cm;
Phụ chú Trang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế hoạch và Phát triển.
Thuật ngữ chủ đề Phát triển kinh tế
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Ngọc Phùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Thái
Tác giả(bs) CN Ngô Thắng Lợi
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186819
00211
0046C38131F-2485-4AA5-A19A-B5B436467149
005201806111704
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180611170340|bvinhpq|c20180611151433|dvanpth|y20180608113525|zvinhpq
082|a338.9
245 |aGiáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội / |cNgô Thắng Lợi chủ biên và những người khác
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2006
300 |a391 tr. ; |c21 cm;
500|aTrang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế hoạch và Phát triển.
650 |aPhát triển kinh tế
700|aVũ Thị Ngọc Phùng
700|aNguyễn Quang Thái
700|aNgô Thắng Lợi
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhkehoachhoa_ngothangloi/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét