Báo, tạp chí
634
Postharvest biology and technology
DDC 634
Nhan đề Postharvest biology and technology
Thông tin xuất bản Amsterdam ;New York :Elsevier.
Kỳ phát hành Monthly,
Phụ chú "An international journal."
Thuật ngữ chủ đề Crops
Thuật ngữ chủ đề Cut flowers
Thuật ngữ chủ đề Biology
Thuật ngữ chủ đề Crops, Agricultural
000 02277nas a2200493 a 4500
00182567
0022
003WaSeSS
00451C1021E-838E-40B3-8A19-C3DA2B40AF4C
005201805151511
008180515s19919999ne mr pss 0 0eng c
0091 0
010 |a2003233951
022 |a1873-2356|l0925-5214|y0925-5214
039|y20180515151112|zluuyen
082|a634
24510|aPostharvest biology and technology
260 |aAmsterdam ;|aNew York :|bElsevier.
310 |aMonthly,|b<2003->
321 |aEight no. a year,|b<1995->
3621 |aBegan with v. 1, issue 1 (July 1991).
500 |a"An international journal."
515 |aSome nos. issued in combined form.
650 0|aCrops|xPostharvest technology|vPeriodicals.
650 0|aCut flowers|xPostharvest technology|vPeriodicals.
650 2|aBiology|vPeriodicals.
650 2|aCrops, Agricultural|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/postharvestbiologyandtechnology/cover.jpg
890|c46

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét