Báo, tạp chí
689.8
Packaging technology and science.
DDC 689.8
Nhan đề Packaging technology and science.
Nhan đề khác
Thông tin xuất bản Chichester, Sussex, England :Wiley,c1988-
Mô tả vật lý v. ;28 cm.
Kỳ phát hành Bimonthly,
Thuật ngữ chủ đề Packaging
Thuật ngữ chủ đề Conditionnement (Emballage)
000 02171nas a2200565 a 4500
00181685
0022
0043EB96D8E-356F-4CD6-823B-2AA8C4FB5357
005201805081501
007cr unu||||||||
008180508sc1989999enkbr p 0 a0eng c
0091 0
0220 |a0894-3214|l0894-3214|21
039|a20180508150133|bluuyen|c20180508150034|dluuyen|y20180508145846|zluuyen
08200|a689.8|220
245|aPackaging technology and science.
2461 |iIssues for <2005-> have title:
260 |aChichester, Sussex, England :|bWiley,|cc1988-
300 |av. ;|c28 cm.
310 |aBimonthly,|b<1996->
321 |aQuarterly,|b1988-
3620 |aVol. 1, no. 1 (Jan.-Mar. 1988)-
650 0|aPackaging|vPeriodicals.
650 6|aConditionnement (Emballage)|vPériodiques.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/680_sanphamchuyendung/packagingtechnologyandscience/cover.jpg
890|c33

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét