Báo, tạp chí
629.892
Robotics and autonomous systems.
DDC 629.892
Nhan đề Robotics and autonomous systems.
Thông tin xuất bản Amsterdam :Elsevier Science Publishers,©1988-
Mô tả vật lý volumes :illustrations ;26 cm
Kỳ phát hành Four no. a year
Thuật ngữ chủ đề Automatic control
Thuật ngữ chủ đề Robotics
Thuật ngữ chủ đề Robots, Industrial
000 02881nas a2200697 a 4500
00179527
0022
004399316B3-58E7-476C-AD9E-FF08E7462BB5
005201804130752
008180413s©1989999ne qx p 0 a0eng c
0091 0
039|a20180413075228|bluuyen|y20180413075144|zluuyen
08200|a629.892|220
24500|aRobotics and autonomous systems.
260 |aAmsterdam :|bElsevier Science Publishers,|c©1988-
300 |avolumes :|billustrations ;|c26 cm
310 |aFour no. a year
3620 |aVol. 4, no. 1 (Mar. 1988)-
650 0|aAutomatic control|vPeriodicals.
650 0|aRobotics|vPeriodicals.
650 0|aRobots, Industrial|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/roboticsandautonomoussystems/cover.jpg
890|c20

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét