Báo, tạp chí
597.05
Canadian journal of fisheries and aquatic sciences :
DDC 597.05
Nhan đề Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.
Thông tin xuất bản Published by NRC Research Press
Thuật ngữ chủ đề Aquatic sciences
Thuật ngữ chủ đề Fishes
000 00000nas#a2200000ui#4500
00176486
0022
004174FC8C7-142C-463A-9D9E-F14F3FBCFE71
005201803131506
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180313150630|bngavt|y20180313150247|zngavt
082 |a597.05
245 |aCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : |bJournal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.
260|bPublished by NRC Research Press
650|aAquatic sciences
650|aFishes
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/500_tunhien_toan/590_dongvathoc/canadian journal of fisheries and aquatic sciences/canadianjournaloffisheriesandaquaticsciencesthumbimage.jpg
890|c37

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét