Báo, tạp chí
641.3
Plant foods for human nutrition.
DDC 641.3
Nhan đề Plant foods for human nutrition.
Thông tin xuất bản Dordrecht :Martinus Nijhoff,©1987
Mô tả vật lý v. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nutrition
Thuật ngữ chủ đề Plants, Edible
000 02620nas a2200673 a 4500
00175304
0022
003SIRSI
00468727D93-EC94-4574-986A-6285026354B5
005201801231608
008180123s©1989999ne qr p 0uuua0eng d
0091 0
039|a20180123160858|bluuyen|y20180123121423|zluuyen
08200|a641.3|220
24500|aPlant foods for human nutrition.
260 |aDordrecht :|bMartinus Nijhoff,|c©1987
300 |av. :|bill. ;|c24 cm.
650 0|aNutrition|vPeriodicals.
650 0|aPlants, Edible|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/plantfoodsforhumannutrition/2010/vol65_iss1/trang/cover.jpg
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét