Sách ngoại văn
615.329
Probiotic foods in health and disease /
DDC 615.329
Nhan đề Probiotic foods in health and disease /G. Balakrish Nair, Yoshifumi Takeda
Thông tin xuất bản Boca Raton, FL :Enfield, New Hampshire :CRC Press ;Science Publishers,c2011.
Mô tả vật lý iv, 124 p. :ill. (some col.) ;25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Probiotics.
Thuật ngữ chủ đề Functional foods.
Thuật ngữ chủ đề Probiotics-pharmacology.
Thuật ngữ chủ đề Nutritive Value.
Thuật ngữ chủ đề Food, Fortified-microbiology.
Thuật ngữ chủ đề Lactobacillus-metabolism.
Thuật ngữ chủ đề Probiotics-therapeutic use.
Tác giả(bs) CN Nair, G. Balakrish.
Tác giả(bs) CN Takeda, Yoshifumi,
000 04171nam a2200409 a 4500
00175257
00212
00403AB331B-B24E-48A1-B42B-6676D7AC630E
005201801230849
008180123sc201 flua b 001 0 eng
0091 0
020 |a9781578086986 (pbk.)
039|a20180123084928|bluuyen|y20180123084444|zluuyen
08200|a615.329|222
24500|aProbiotic foods in health and disease /|cG. Balakrish Nair, Yoshifumi Takeda
260 |aBoca Raton, FL :|bCRC Press ;|aEnfield, New Hampshire :|bScience Publishers,|cc2011.
300 |aiv, 124 p. :|bill. (some col.) ;|c25 cm.
650 0|aProbiotics.
650 0|aFunctional foods.
65012|aProbiotics|xpharmacology.
65022|aNutritive Value.
65022|aFood, Fortified|xmicrobiology.
65022|aLactobacillus|xmetabolism.
65022|aProbiotics|xtherapeutic use.
7001 |aNair, G. Balakrish.
7001 |aTakeda, Yoshifumi,|d1935-
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/probioticfoodsinhealthanddisease/0cover1thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét