Sách tiếng Việt
330
Kinh tế học đại cương /
DDC 330
Nhan đề Kinh tế học đại cương / Nguyễn Văn Luân (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 1998
Mô tả vật lý 296 tr. : ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Môn học Kinh tế vi mô
Môn học Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Luân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Chí Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Dũng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174149
00211
004DAFD1CBE-7B7C-48ED-AC85-0A905C18226C
005201801150808
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20180115080810|bvinhpq|y20180112135929|zvinhpq
082 |a330
245 |aKinh tế học đại cương / |cNguyễn Văn Luân (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c1998
300 |a296 tr. : ; |c20 cm
650 |aKinh tế học
690 |aKinh tế vi mô
690 |aKinh tế vĩ mô
700 |aNguyễn Văn Luân
700|aNguyễn Chí Hải
700|aNguyễn Tiến Dũng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtehocdaicuong_nguyenchihai/pagethumbimage.jpg
890|c2|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét