Báo, tạp chí
363.7
Environmental Policy and Governance
DDC 363.7
Nhan đề Environmental Policy and Governance
Thông tin xuất bản USA : John Wiley & Sons, 1991-
Kỳ phát hành 6 issues/year
Từ khóa tự do Environmental
000 00000nas#a2200000ui#4500
00171900
0022
0047BC27984-CD51-4788-8E12-B5FDCECD5980
005201711220837
008081223s1991 vm| vie
0091 0
022 |a17569338
039|a20171122083748|bhientrang|y20171122083715|zhientrang
082 |a363.7
245 |aEnvironmental Policy and Governance
260 |aUSA : |bJohn Wiley & Sons, |c1991-
310 |a6 issues/year
653 |aEnvironmental
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/environmentalpolicyandgovernance/0bia.jpg
890|c23

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét