Báo, tạp chí
613.2
Molecular nutrition & food research
DDC 613.2
Nhan đề Molecular nutrition & food research
Thông tin xuất bản Weinheim ;Hoboken, N.J. :Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,c2004
Kỳ phát hành Monthly.
Phụ chú Title from table of contents page (Wiley InterScience, viewed: May 2, 2006)
Thuật ngữ chủ đề Food
Thuật ngữ chủ đề Nutrition
000 01680nas a2200361 a 4500
00171791
0022
003WaSeSS
00440DCF5D0-E2FA-4B60-B80F-30C334493900
005201712191357
008171116sc2009999gw mr pss 0 0eng c
0091 0
022 |a1613-4133|l1613-4125|y1613-4125
039|a20171219135722|bluuyen|c20171219135645|dluuyen|y20171116073910|zluuyen
082|a613.2
24510|aMolecular nutrition & food research
260 |aWeinheim ;|aHoboken, N.J. :|bWiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,|cc2004
310 |aMonthly.
3620 |aVol. 48, issue 4 (Sept. 2004)-
500 |aTitle from table of contents page (Wiley InterScience, viewed: May 2, 2006)
650 0|aFood
650 0|aNutrition|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/molecular nutrition and food research/2012/vol56_iss8/trang/vol56_iss8_001.jpg
890|c51

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét