Báo, tạp chí
332.05
The Journal of Finance.
DDC 332.05
Nhan đề The Journal of Finance.
Thông tin xuất bản New York :American Finance Association
Kỳ phát hành Monthly
Phụ chú "The journal of the American Finance Association."
Thuật ngữ chủ đề Finance
Tác giả(bs) TT American Finance Association.
000 02966nas a2200757 a 4500
00170794
0022
003SIRSI
00465C4F769-658A-44CF-BE67-A28B2E713F77
005201710051532
007cr unu
008171005s19469999nyubr1p 0uuua0eng
0091 0
0220 |a0022-1082
039|a20171005153251|bluuyen|c20171005153230|dluuyen|y20171005152854|zluuyen
08200|a332.05
24504|aThe Journal of Finance.
260 |aNew York :|bAmerican Finance Association
310 |aMonthly|b<Apr. 2000->
321 |aFive no. a year,|bAug. 1946-
3620 |aVol. 1, no. 1 (Aug. 1946)-
500 |a"The journal of the American Finance Association."
650 0|aFinance
7102 |aAmerican Finance Association.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/new folder/2010/vol65_iss3/trang/vol65_iss3_001.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét