Báo, tạp chí
332.05
The Journal of Finance.
DDC 332.05
Nhan đề The Journal of Finance.
Thông tin xuất bản New York :American Finance Association
Kỳ phát hành Monthly
Phụ chú "The journal of the American Finance Association."
Thuật ngữ chủ đề Finance
Tác giả(bs) TT American Finance Association.
Vốn tư liệu
000 02966nas a2200757 a 4500
00170794
0022
003SIRSI
00465C4F769-658A-44CF-BE67-A28B2E713F77
005201710051532
007cr unu
008171005s19469999nyubr1p 0uuua0eng
0091 0
0220 |a0022-1082
039|a20171005153251|bluuyen|c20171005153230|dluuyen|y20171005152854|zluuyen
08200|a332.05
24504|aThe Journal of Finance.
260 |aNew York :|bAmerican Finance Association
310 |aMonthly|b<Apr. 2000->
321 |aFive no. a year,|bAug. 1946-
3620 |aVol. 1, no. 1 (Aug. 1946)-
500 |a"The journal of the American Finance Association."
650 0|aFinance
7102 |aAmerican Finance Association.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/new folder/2010/vol65_iss3/trang/vol65_iss3_001.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào