Sách ngoại văn
639.2
Installation manual Simrad SP90 Low frequency long range fish finding sonar /
DDC 639.2
Nhan đề Installation manual Simrad SP90 Low frequency long range fish finding sonar / Simrad A Kongsberg company.
Thông tin xuất bản Norway : Simrad Horten AS, 2005
Mô tả vật lý 232 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Fishery sonar
Thuật ngữ chủ đề Fish finding sonar
Thuật ngữ chủ đề Sustainable Fisheries
Môn học Điện tử hàng hải
000 00000nam a2200000 4500
00170776
00212
004B0114C14-6C40-448B-B2DF-D6D6C93620C4
005201710041709
008130110s2005 vm| vie
0091 0
020|a10 82-8066-001-1
020|a13 978-82-8066-001-5
039|a20171004170934|bvinhpq|c20171004164919|dvinhpq|y20171004163123|zvinhpq
082 |a639.2
245 |aInstallation manual Simrad SP90 Low frequency long range fish finding sonar / |cSimrad A Kongsberg company.
260 |aNorway : |bSimrad Horten AS, |c2005
300 |a232 tr. ;
650 |aFishery sonar
650 |aFish finding sonar
650|aSustainable Fisheries
690|aĐiện tử hàng hải
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/simradsp90lowfrequencylongrangefishfindingsonar/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét