Sách tiếng Việt
658
Nghệ thuật trao đổi tri thức /
DDC 658
Nhan đề Nghệ thuật trao đổi tri thức / Shobha Kumar và các tác giả khác
Lần xuất bản Ấn bản 2
Thông tin xuất bản Ngân hàng thế giới, 2016
Mô tả vật lý 171 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Nghệ thuật
Thuật ngữ chủ đề Trao đổi tri thức
Tác giả(bs) CN Kumar, Shobha
Tác giả(bs) CN Leonard, Aaron
Tác giả(bs) CN Vovides, Yianna
Tác giả(bs) CN Watkins, Ryan
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170755
00211
004C464B2B5-9483-44FD-B053-63948C8F0D9F
005201801221016
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180122101704|bhientrang|c20171003111152|dhientrang|y20171003111012|zhientrang
082 |a658
245 |aNghệ thuật trao đổi tri thức / |cShobha Kumar và các tác giả khác
250 |aẤn bản 2
260 |bNgân hàng thế giới, |c2016
300 |a171 tr.
650 |aKinh doanh|xNghệ thuật
650 |aTrao đổi tri thức
700 |aKumar, Shobha
700 |aLeonard, Aaron
700 |aVovides, Yianna
700 |aWatkins, Ryan
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghethuattraodoitrithuc_shobhakumar/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét