Sách ngoại văn
660
A randomized controlled trial evaluating the impact of knowledge translation and exchange strategies /
DDC 660
Nhan đề A randomized controlled trial evaluating the impact of knowledge translation and exchange strategies / Maureen Dobbins and others
Thông tin xuất bản BioMed Central Ltd., 2009
Mô tả vật lý 16 tr.
Môn học Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học thực tiễn vào sản xuất
Tác giả(bs) CN Ciliska, Donna
Tác giả(bs) CN Dobbins, Maureen
Tác giả(bs) CN Hanna, Steven E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170568
00212
00444882988-1A9C-421F-A39C-94BC81BDCFF3
005201709201652
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20170920165217|zoanhntk
082 |a660
245 |aA randomized controlled trial evaluating the impact of knowledge translation and exchange strategies / |cMaureen Dobbins and others
260 |bBioMed Central Ltd., |c2009
300 |a16 tr.
690 |aTriển khai kết quả nghiên cứu khoa học thực tiễn vào sản xuất
700 |aCiliska, Donna
700 |aDobbins, Maureen
700 |aHanna, Steven E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/600_congnghe_khoahocungdung/arandomizedcontrolledtrialevaluating_maureendobbins/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét