Sách tiếng Việt
623.8
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép :
DDC 623.8
Nhan đề Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép : Sửa đổi 2:2014 QCVN 21: 2010/BGTVT
Nhan đề khác Rules for the Technical Supervision and Construction of Sea-going small Steel Ships
Nhan đề khác National Technical Regulation on Rules for the Classification and Construction of Sea-going Steel Ships. Amendment No. 2: 2014
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2014
Mô tả vật lý 633 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tàu thuyền-Tiêu chuẩn Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Đóng tàu-Tiêu chuẩn Việt Nam
Môn học Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy
Môn học Bảo dưỡng tàu
000 00000nam a2200000 4500
00170496
00211
004E50BB9CC-7942-469D-A31C-9E663183D94C
005201709131006
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170913100622|bvanpth|c20170911110830|dhientrang|y20170911110800|zhientrang
082 |a623.8
245 |aQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép : |bSửa đổi 2:2014 QCVN 21: 2010/BGTVT
246 |aRules for the Technical Supervision and Construction of Sea-going small Steel Ships
246|aNational Technical Regulation on Rules for the Classification and Construction of Sea-going Steel Ships. Amendment No. 2: 2014
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2014
300 |a633 tr.
650 |aTàu thuyền|aTiêu chuẩn Việt Nam
650 |aĐóng tàu|aTiêu chuẩn Việt Nam
690|aKỹ thuật kiểm tra không phá hủy
690|aBảo dưỡng tàu
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/quychuanktqgquyphamphancap_dtauvothep/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét