Sách tiếng Việt
658.404
Lập và phân tích dự án đầu tư
DDC 658.404
Nhan đề Lập và phân tích dự án đầu tư
Mô tả vật lý 172 tr.
Thuật ngữ chủ đề Dự án đầu tư
Môn học Lập và phân tích dự án đầu tư
Môn học Lập, thẩm định dự án đầu tư
000 00000nam a2200000 4500
00170487
00211
0041E6E162B-6B72-45AF-8EE8-7F03A2851A76
005201709110811
008130110s20162008vm| vie
0091 0
039|y20170911081146|zhientrang
082|a658.404
245 |aLập và phân tích dự án đầu tư
300|a172 tr.
650 |aDự án đầu tư
690|aLập và phân tích dự án đầu tư
690|aLập, thẩm định dự án đầu tư
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/lapvaphantichduandautu/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét