Sách ngoại văn
639
An introduction to using our Great Barrier Reef Marine Park /
DDC 639
Nhan đề An introduction to using our Great Barrier Reef Marine Park / Australian Government
Thông tin xuất bản Great Barrier Reef Marine Park Authority
Mô tả vật lý 113 p.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170000
00212
00443CFA0E0-9B1B-4B28-A0CF-20C59F8B3583
005201708110821
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170811082053|bnguyenloi|y20170811080923|znguyenloi
082 |a639
245 |aAn introduction to using our Great Barrier Reef Marine Park / |cAustralian Government
260 |bGreat Barrier Reef Marine Park Authority
300 |a113 p.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/anintrodutiontousingourgreatbarrierreefmarinepark/0page_001thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào