Sách ngoại văn
660.6
Recovering bioactive compounds from agricultural wastes /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Văn Tặng
Nhan đề Recovering bioactive compounds from agricultural wastes /edited by Van Tang Nguyen
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ :John Wiley & Sons,2017
Mô tả vật lý 270 p
Thuật ngữ chủ đề Bioactive compounds
Thuật ngữ chủ đề Agricultural wastes-Recycling.
Tác giả(bs) CN Nguyen Van Tang (cx)
000 01960nam a22003498# 4500
00169733
00212
0041DC7C472-C5D8-42D7-BCD4-2507EAE4402B
005201707171518
008170717s2017 nju b 001 0 eng c
0091 0
010 |a2017009461
020 |a9781119168829 (cloth)
039|a20170717151842|bluuyen|c20170717151735|dluuyen|y20170717145139|zluuyen
08200|a660.6|223
100|aNguyễn Văn Tặng
24500|aRecovering bioactive compounds from agricultural wastes /|cedited by Van Tang Nguyen
260|aHoboken, NJ :|bJohn Wiley & Sons,|c2017
300 |a270 p
650 0|aBioactive compounds
650 0|aAgricultural wastes|xRecycling.
700|aNguyen Van Tang (cx)
77608|iOnline version:|tRecovering bioactive compounds from agricultural wastes|dHoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017|z9781119168836|w(DLC) 2017018525
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/recoveringbioactivecompoundsfromagriculturalwastes_nguyenvantang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét