GT,Bài giảng ĐHNT
658.152
Quản trị tài chính /
DDC 658.152
Tác giả CN Phạm Thị Phương Uyên
Nhan đề Quản trị tài chính / Phạm Thị Phương Uyên
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 510 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị tài chính
Thuật ngữ chủ đề Tài chính - Quản trị
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Tài chính
Môn học Quản trị tài chính
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169651
00214
0048AD0B719-79BC-40E5-9B5D-C5DC41D9D762
005201709081540
008081223s2017 vm| vi|
0091 0
039|a20170908154005|bnguyenloi|y20170714165131|znguyenloi
082 |a658.152
100 |aPhạm Thị Phương Uyên
245 |aQuản trị tài chính / |cPhạm Thị Phương Uyên
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a510 tr.
650 |aQuản trị tài chính
650 |aTài chính - Quản trị
653 |aQuản trị
653 |aTài chính
690 |aQuản trị tài chính
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/quantritaichinh_phamthiphuonguyen/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét