GT,Bài giảng ĐHNT
658.152
Quản trị tài chính nâng cao /
DDC 658.152
Tác giả CN Chu Thị Lê Dung
Nhan đề Quản trị tài chính nâng cao / Chu Lê Dung, Phạm Thị Phương Uyên
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 497 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị tài chính
Thuật ngữ chủ đề Tài chính - Quản trị
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Tài chính
Môn học Quản trị tài chính
Môn học Quản trị tài chính nâng cao
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Phương Uyên
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169650
00214
004F0FE1434-CC08-4837-8C20-24C967FA793D
005201709131556
008081223s2017 vm| vi|
0091 0
039|a20170913155613|boanhntk|y20170714164214|znguyenloi
082 |a658.152
100 |aChu Thị Lê Dung
245 |aQuản trị tài chính nâng cao / |cChu Lê Dung, Phạm Thị Phương Uyên
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a497 tr.
650 |aQuản trị tài chính
650 |aTài chính - Quản trị
653 |aQuản trị
653 |aTài chính
690 |aQuản trị tài chính
690|aQuản trị tài chính nâng cao
700|aPhạm Thị Phương Uyên
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/quantritaichinhnangcao_chuthiledung/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét