GT,Bài giảng ĐHNT
660.63
Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học /
DDC 660.63
Tác giả CN Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
Nhan đề Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học / Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 209 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Sinh vật biển - ứng dụng
Từ khóa tự do Hoạt tính sinh học
Môn học Công nghệ sinh học
Môn học Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học (HPCH: FS508)
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169649
00214
0045D480A6D-9643-41CA-A2EA-E0842B6228EB
005201707141627
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170714162730|znguyenloi
082 |a660.63
100 |aHuỳnh Nguyễn Duy Bảo
245 |aThu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học / |cHuỳnh Nguyễn Duy Bảo
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2017
300 |a209 tr.
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aSinh vật biển - ứng dụng
653 |aHoạt tính sinh học
690 |aCông nghệ sinh học
690|aThu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học (HPCH: FS508)
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/thunhanvaungdungcacchatcohoattinhsinhhoc_huynhnguyenduybao/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét